Úvod > Rozsah projektu

Rozsah projektu

Rozsah projektové dokumentace závisí na jejich jednotlivých stupních, přičemž každý z nich má svůj minimální rozsah určený nejčastěji souvisejícími zákony a vyhláškami. Kromě toho rozsah projektové dokumentace je přirozeně ovlivněný i individuálními požadavky investora a samozřejmě jeho finančními možnostmi. Jsme schopni Vám vypracovat projekt rodinného domu dle Vašeho přání přímo na míru.

Projektové dokumentace jsou navrženy podle zákona č. 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle příslušných vyhlášek (č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Rozsah projektové dokumentace viz příloha č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Spokojený zákazník
Chtěli bychom poděkovat panu Jiřímu Šimkovi za skvělé služby v bezvadné kvalitě a krátkém termínu dodání.
Ivana a Vojtěch Černých
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Jiří Šimek - projektová činnost
Nečín 81, 262 13 Nečín
Telefon: 775 727 312, e-mail: info@projekcepribram.cz
IČO: 717 09 215